Kwaliteit en Privacy

NIP lidmaatschap

Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en ik werk volgens de ethische code van het NIP. Dit houdt o.a. in dat vertrouwelijkheid is gewaarborgd en rapportage aan derden alleen plaatsvindt indien u (als cliënt) daar toestemming voor geeft. Kijk voor meer informatie op: www.psynip.nl

Betrouwbare en valide tests

Ik werk uitsluitend met psychologische vragenlijsten en tests die op betrouwbaarheid en voorspellende waarde zijn beoordeeld door het NIP. Kijk voor meer informatie op: www.cotandocumentatie.nl

Intervisie en samenwerking

Vier keer per jaar neem ik deel aan collegiale intervisie. Ik ben aangesloten bij een netwerk van zelfstandig ondernemers. Mocht ik door ziekte niet kunnen werken, dan is opvang gegarandeerd.

Registraties

Ik beschik over onderstaande registraties. Deze staan garant voor vakbekwaam en professioneel handelen.

Privacy

‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar cliënten en opdrachtgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Zij zal zich houden aan de eisen van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de beroepscode van het N.I.P. Dit houdt o.a. in dat ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’:

  • u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;
  • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ worden verwerkt;

Doeleinden en grondslagen: ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ verwerkt uw persoonlijke gegevens om haar diensten aan u te kunnen leveren. Ze gebruikt de gegevens om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, of om een factuur te verzenden. Ze gebruikt de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Bewaartermijnen: ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. Hieronder vermeldt ze de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten:

  • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht (bijvoorbeeld in verband met facturatie): 7 jaar;
  • Uw assessmentdossier en testgegevens: 2 jaar. Uitsluitend met uw toestemming wordt de eindrapportage met de opdrachtgever gedeeld. Voorafgaand hebt u hierin inzage en kunt u nadere toelichting hierop vragen;
  • Uw (loopbaan-)coachingsdossier: 2 jaar.


Uw rechten:
U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

  • Inzage in uw persoonsgegevens: u kunt aan ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog vragen of zij persoonsgegevens van u verwerkt. Indien dat het geval is, legt zij u uit welke persoonsgegevens zij van u verwerkt, op welke wijze en voor welke doeleinden.
  • Rectificatie van uw persoonsgegevens: indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die zij van u verwerkt onjuist of onvolledig zijn, kunt u haar verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen.
  • Wissen van uw persoonsgegevens: u kunt verzoeken om de persoonsgegevens die zij van u verwerkt te wissen. Zij zal uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij ze heeft verwerkt; u haar niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom zij de gegevens nog langer mag verwerken; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht: Het kan voorkomen dat u een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@marjanhogenesch.nl

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang.

Versiebeheer van dit privacyreglement: ‘Marjan Hogen Esch, Psycholoog’ behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op onze website. Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.